Shorinji-ryu Renshinkan Heinävaara

Asko Korhonen

Puh: 050-5281107